Implementacija "smart" projektov, digitalna transformacija delovnih in upravnih procesov ter spodbujanje inovativnosti za učinkovitejše izvajanje dejavnosti javnih služb ter optimalnega upravljanja z javno infrastrukturo, so vzvod raznovrstnim oblikam avtomatizirane obdelave množice podatkov ter generiranja informacij javnega in zasebnega značaja v digitalni obliki. 

Ustvarjajo se številne podatkovne baze, ki za zasebni in javni sektor prinašajo nove priložnosti. Vendar pa v določen cilj usmerjen izkoristek informacij ustvarjenih baz lahko predstavlja tudi nevarnosti. Posledično je potrebno nad obdelavo podatkov, zlasti kadar so med slednjimi tudi osebni podatki, ohranjati trajen in celostni nadzor. V tej luči je bila z namenom spodbujanja znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju prava varstva osebnih podatkov, s poudarkom na tveganjih obvladovanja množice podatkov, ustanovljena Agencija za pravo varstva osebnih in javnih podatkov, Ljubljana. V okviru slednje se je združila skupina pravnih strokovnjakov, s specializiranimi znanji s področja prava varstva osebnih podatkov, prava elektronskega poslovanja ter storitev zaupanja, upravljanja z informacijami javnega značaja, javno-zasebnih partnerstev, koncesijskih razmerij in javnih služb, ki stremi k prenosu spoznanj raziskovalnega dela v primere dobre prakse. 

Pri svojem delu se Agencija osredotoča na množične obdelave podatkov in pravne izzive, ki jih slednja prinaša. Poseben poudarek temelji na urejanju pravnih razmerij med ključnimi deležniki smart projektov ter na varstvu pravic posameznikov pri obdelavi podatkov za zakonite in slednjim združljive namene v javnem interesu ali v interesu zasebnega upravljavca ter ukrepov za ohranjanje nadzora nad obdelavo podatkov pri inovativnih projektih.