Medsebojno sodelovanje ponudnikov storitev in drugih deležnikov, katerih storitve so pravno regulirane, na makroravni ustvarja zahtevna pravna razmerja. Pri svojem delu se Agencija osredotoča na urejanje tovrstnih pravnih razmerij.

Storitve Agencije za pravo varstva podatkov zajemajo pravno in poslovno svetovanje ter presojo skladnosti poslovanja na naslednjih področjih:

  • varstvo in zavarovanje osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-2);
  • informacijska varnost in digitalna operativna odportnost (NIS 2 Direktiva, DORA idr.);
  • elektronske identitete in s slednjimi povezani atributi, zanašajoče se storitve ter storitve zaupanja (Uredba eIDAS, eIDAS 2.0, ZEISZ).

Agencija ponuja tudi storitve svetovanja za javni sektor (lokalne samouprave, javni zavodi, javna podjetja idr.) na področjih: 

  • javna naročila, koncesije in druge oblike javno-zasebnih partnerstev (ZJN-3, ZJZP, ZGJS, ZNKP);
  • izdelava investicijske dokumentacije ter testa javno-zasebnega partnerstva;
  • upravni in inšpekcijski postopki (ZDIJZ, ZIntPK, ZVOP-2).