Medsebojno sodelovanje ponudnikov storitev in drugih deležnikov, katerih storitve so pravno regulirane, na makroravni ustvarja zahtevna pravna razmerja. Pri svojem delu se Agencija osredotoča na urejanje tovrstnih pravnih razmerij.

Storitve Agencije za pravo varstva podatkov zajemajo naslednja področja:

  • varstvo in zavarovanje osebnih podatkov skladno z GDPR in ZVOP-1;
  • elektronske identifikacije in storitve zaupanja skladno z Uredbo eIDAS ter NIS Direktivo;
  • dostop do informacij javnega značaja skladno z ZDIJZ;
  • javna naročila, koncesije in javno-zasebna partnerstva skladno z ZJN-3, ZGJS, ZJZP, ZNKP ter
  • poslovanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom, upravno poslovanje skladno s področjo zakonodajo.